Extra bolagsstämma i Three Gates 

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2017, kl. 11.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.

 Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 mars 2017, dels senast den 10 mars 2017 till bolaget anmält sin avsikt att delta på stämman. Anmälan kan göras per post till Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, per telefon 073-334 27 53 eller per e-post ir@threegates.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och ombud.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.threegates.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 mars 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.  Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till adress Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Three Gates AB:s hemsida, www.threegates.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv från SlapShot Games.
 8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv från SlapShot Games.

Styrelsen föreslår godkännande av avtalet med SlapShot Games avseende förvärv av 50 % av rättigheterna till spelet Offensive Combat. Den totala köpeskillingen uppgår till 120 000 USD, varav 65 000 USD efter stämmans godkännande av avtalet och 55 000 USD den 15 juli 2017. I samband med förvärvet har avtal även ingåtts med International Digital Entertainment Agency (”IDEA”) om arbete med marknadsföring av spelet. Det totala kontraktsvärdet är 88 000 USD, som fördelas över en 11 månadersperiod med start vid spelets lansering.

Huvudägare och vd för SlapShot Games och IDEA är Sean Kauppinen, som även är styrelseledamot i Three Gates.

Handlingar till extra bolagsstämman 

En redogörelse från styrelsen och ett oberoende värderingsutlåtande gällande affären kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor och hemsida inför extrastämman enligt ovan angivna adresser. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

pdfThree Gates AB-Fariness Opinion.pdf

Aktier och röster

Three Gates AB har på dagen för denna kallelse totalt 1 314 324 aktier med en röst vardera.

Visby i februari 2017

Three Gates AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information 

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: don@threegates.se 

Om bolaget 

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. Bolaget är listat på NGM MTF under kortnamnet GATE. För ytterligare information se: www.threegates.se

Om SlapShot Games

SlapShot Games grundades i slutet av 2016 av amerikanska spelveteraner. Bolaget är en spelförläggare med samma inställning till spel som professionella ishockeyspelare har till sin sport. Genom hårt arbete, träning, erfarenhet och spelkänsla kan de återanvända och utveckla tidigare generationers varumärken och återlansera dem på marknaden. SlapShot Games har som mål att ge ut stora spel som de själva och miljontals andra vill spela. Bolaget arbetar hårt med att uppnå detta mål med duktiga partners och varumärken och licenser av världsklass. För ytterligare information se: www.slapshotgames.com

Investor Relations

Spelbolaget Three Gates AB är ett aktiebolag. Bolagets mentor är Axier Equities AB.
This section is only available in Swedish, please contact ir@threegates.se with questions and inquiries.

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Don Geyer and Håkan Mattsson
ir@threegates.se
tel: +46705547333

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till
info@threegates.se

Information om tidigare nyemission

Informationshandlingar och anmälningssedel för nedladdning:

Styrelse & VD

Viktor Modigh

Viktor Modigh

Ordförande – Född 1980

Antal aktier: 35 000

Viktor Modigh är en svensk investerare och affärsman med en formell bakgrund inom juridik. Hans erfarenhet innefattar affärsutveckling samt den kommersiella och juridiska sidan inom ett antal industrier. Han har omfattande internationell erfarenhet och har tidigare haft ledande roller för Tethys Oil i Oman och Förenade Arabemiraten. Han var tidigare jurist på den norska advokatbyrån Simonsen Vogt Wiig. Viktor är styrelseledamot I Minotaurus Energi AS, ett privat norskt investmentbolag och har varit styrelseledamot i ett antal bolag inom olika industrier.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Styrelseordförande Tidsperiod: 2016-
 • Bolag: Pardus Resources Ltd Position: Verkställande Direktör Tidsperiod: 2014-
 • Bolag: Minotaurus Energi AS Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2010-

Avslutade uppdrag de senaste 5 åren

 • Bolag: Tethys Oil MENA General Manager Tidsperiod: 2012-2014
 • Bolag: Simonsen Vogt Wiig Position: Biträdande jurist Tidsperiod: 2010-2012
 • Bolag: Sommargyllen Invest AB Position: Styrelseordförande Tidsperiod: 2006-2011
Rune Löderup

Rune Löderup

Ledamot – Född 1965

Antal aktier: 61 700

Rune Löderup har omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag i privata så väl som publika tillväxtföretag. Med bakgrund i finansbranschen är han nu en fulltidsinvesterare och har ett antal styrelseuppdrag med fokus på tillväxtföretag med skalbar verksamhet. Han är ledamot i ett antal styrelser, inklusive Elk Studios AB (spelutveckling), GoldBlue Plc (investerar i speloperatörer) och Peak AM Securities AB (private banking/family office), och var en av grundarna och styrelseledamot i bland annat Capilon AB (såldes till Verdane) och Maria Invest (Maria Bingo), som såldes till Unibet och RLS Global AB (framgångsrik sårforskning).

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag:Three Gates AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2016-
 • Bolag:Goldblue PLC Position: Styrelseordförande Tidsperiod: 2013-
 • Bolag:Kontigo Care AB Position: Styrelseordförande Tidsperiod: 2014-
 • Bolag:Raging Bull Invest AB Position: Grundare & VD Tidsperiod: 1998-
 • Bolag:Elk Studios AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2014-
 • Bolag:Peak AM Securities AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2012-Avslutade uppdrag de senaste 5 åren
 • Bolag:Orasolv AB Position: Grundare & ordförande/ledamot Tidsperiod: 2008-2016
 • Bolag:RLS Global AB Position: Grundare & ordförande Tidsperiod: 2012-2016
 • Bolag:Gaming Corps AB Position: Styrelseordförande Tidsperiod: 2014-2016
 • Bolag:Stillfront Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2010-2013
 • Bolag:Servage AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2008-2013
 • Bolag:Aha World AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2008-2012
Håkan Mattsson

Håkan Mattsson

Ledamot – Född 1983

Antal aktier: 70 000

Håkan Mattsson har varit producent, chef samt i styrelsen för en mängd projekt under de senaste tio åren. Dessa inkluderar kommersiella PC-produkter och mobila produkter så väl som 3D-visualiserings- och simuleringsprojekt i Nanjing, Kina. Han har även varit föreläsare vid Uppsala universitet i mer än åtta år, där han har hanterat hundratals studentspelprojekt. Håkan har en examen i spelprogrammering från Uppsala universitet samt en expertexamen i mobilutveckling från den kinesiska provinsen Jiangsu.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag:Three Gates AB Position: Grundare & styrelseledamot Tidsperiod: 2011-
 • Bolag:Uppsala Universitet Campus Gotland Avdelningen för speldesign Position: Föreläsare / universitetsadjunkt Tidsperiod: 2007-
 • Bolag:Digital UFO LLC Position: Grundare & COO Tidsperiod: 2009-
Joakim Dahl

Joakim Dahl

Ledamot – Född 1970

Antal aktier: 12 500 (Intelligento AB)

Joakim Dahl har lång industriell erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling inom flera sektorer, med mångårig erfarenhet inom kommunikation, IT, online och spel. Under de senaste åtta åren har han arbetat i riskkapital i ledande positioner och som styrelseledamot i flera företag. Han arbetar för närvarande med privata investeringar samt som rådgivare. Joakim är styrelseledamot i Aha World AB och är också aktiv som honorärkonsul.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2016-
 • Bolag: Intelligento AB Position: Verkställande direktör & partner Tidsperiod: 2014-
 • Bolag: Almi Företagspartner Position: Innovationsrådgivare Tidsperiod: 2015-
 • Bolag: Kazakstans konsulat i Göteborg Position: Honorärkonsul Tidsperiod: 2015-
 • Bolag: Provobis Holding AB Position: Affärsutvecklare & rådgivare Tidsperiod: 2008-
 • Bolag: Media House Europe AB Position: VD & styrelseledamot Tidsperiod: 2008-

Avslutade uppdrag de senaste 5 åren

 • Bolag: Mediaprovider Scandinavia AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2012-2013
 • Bolag: CONNECT Väst Position: Styrgruppen för riskkapital Tidsperiod: 2011-2012
 • Bolag: Pro Cloud Media Invest AB Position: VD & styrelseledamot Tidsperiod: 2011-2012
Sean Kauppinen

Sean Kauppinen

Ledamot – Född 1973

Antal aktier: 10 000

Sean Kauppinen är grundare och verkställande direktör för the International Digital Entertainment Agency. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling och strategisk kommunikation inom den digitala underhållningsindustrin. Hans förmåga att föra bolag samman och erbjuda strategisk rådgivning har lett till tillväxt för industrijättar så väl som start-ups. Han har släppt mer än 570 titlar på alla större spelplattformar. Kauppinen var tidigare Head of International Product PR för Sony Online Entertainment och PR-chef på Ubisoft, och har varit rådgivare åt en mängd framgångsrika spelstudios.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2016-
 • Bolag: International Digital Entertainment Agenc Position: Grundare & vd Tidsperiod: 2008-
 • Bolag: GameNewswire Position: Grundare Tidsperiod: 2008-
 • Bolag: Rare Labs Position: Chefsstrateg Tidsperiod: 2016-

Avslutade uppdrag de senaste 5 åren

 • Bolag: Visionnaire Ventures Position: Konsult Tidsperiod: 2014-2015
 • Bolag: Intellect Motion Position: Strategisk rådgivare Tidsperiod: 2013
 • Bolag: PointMMO Position: Strategisk rådgivare Tidsperiod: 2012-2013
 • Bolag: PlayFast Position: Verkställande direktör Tidsperiod: 2011-2012
 • Bolag: Smite Entertainment Position: President Tidsperiod: 2009-2012
Don Geyer

Don Geyer

Ledamot och verkställande direktör – Född 1966

Antal aktier: 98 000

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer. Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med partner så som Steam, BitComposer, PlayScape, Hill Marketing, GamersGate, GreenMan Gaming, Digital UFO, Simplygon, Code Red-I and Svenska Spel. Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Grundare & verkställande direktör Tidsperiod: 2011-
 • Bolag: Digital UFO LLC Position: Grundare & styrelseledamot Tidsperiod: 2009-

Ledningsgrupp

Don Geyer

Don Geyer

Verkställande direktör – Född 1966

Se ovan.

Marcus Gezelius

Marcus Gezelius

Teknologichef – Född 1976

Antal aktier: 287 514

Marcus Gezelius har mer än 15 års erfarenhet som teknisk artist och programmerare med cg-animation och spelprojekt. Han var medproducent och lead 3D-artist på den prisbelönta kortfilmen Schack (2006). Han startade och ledde motion capture-studion i Visby för svenska Interactive Institute och Zero Game Studio. Medgrundare av Motionworx, där han arbetat med flera projekt inklusive AAA-produktioner som Sacred II Fallen Angel av Ascaron Entertainment GmbH. Marcus var en av grundarna till Three Gates.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Grundare & teknologichef Tidsperiod: 2011-
 • Bolag: Digital UFO LLC Position: Grundare & styrelseledamot Tidsperiod: 2009-
Tommi Lipponen

Tommi Lipponen

Chefsprogrammerare – Född 1978

Antal aktier: 0

Tommy Lipponen har mer än 17 års erfarenhet av arbete med programmering. Han har undervisat i programmering på Uppsala Universitet under sju år med fokus på programmering av spelmekanik, nätverk och datorgrafik samt startat och drivit företag med inriktning på narrativa datorspel samt har varit med och startat och utvecklat en av Sveriges populäraste spelsiter för kompetetiv e-sport för bland annat datorspelet Counter-Strike.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag:Three Gates AB Chefsprogrammerare backend Tidsperiod: 2016-

Avslutade uppdrag de senaste 5 åren

 • Bolag: Uppsala Universitet Campus Gotland Avdelningen för speldesign Position: Programkoordinator & föreläsare Tidsperiod: 2010-2016
 • Bolag: Three Gates AB Position: Programmerare Tidsperiod: 2011-2014
 • Bolag: Digital Natur Position: Grundare & chefsprogrammerare Tidsperiod: 2010-2012

Finansiell rapportering

Bolagsstyrning

Three Gates AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsordning
Bolagets senast antagna bolagsordning kan laddas hem här.

Revisor

Stefan Bengtsson, auktoriserad revisor, BDO.

Finasiell kalender

 

 

Delårsrapport januari-september 2016 2016-11-30
Bokslutskommuniké januari-december 2016 2017-02-28
Delårsrapport januari-mars 2017 2017-05-30
Årsstämma 2017 Maj 2017

Ägarstruktur

 

Aktieägare Antal aktier Andel (%)
Motionworx i Visby AB 148,529 11,3
Don Geyer 111,000 8,4
LMK Venture Partners AB 89,857 6,8
Håkan Mattsson 84,000 6,4
Marcus Gezelius 63,000 4,8
Raging Bull Invest AB (Rune Löderup) 61,700 4,7
Rune Löderup 61 450 4,7
Viktor Modigh 54,700 4,2
Zhang Li 45,000 3,4
Patrik Pernber 30,000 2,3
Övriga aktieägare 565,088 43,0

 

Total 1,314,324 100%

Bolagsordning

Bolagsordning för Three Gates AB (Antagen på extra bolagsstämma den 27 maj 2016)
§1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Three Gates AB. Bolaget är publikt (publ).
§2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun.
§3. Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och marknadsföring av programvara samt medieproduktion inom it-teknologi med inriktning mot underhållning och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier eller andelar i bolag med liknande verksamhet.
§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§5. Antal aktier
Lägst 700 000 aktier och högst 2 800 000 aktier.
§6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
§8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.
§9. Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§10. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§11. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor. 9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§12. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

Kontakt

7 + 5 =