Teckningsperioden i Three Gates AB:s företrädesemission

2:a December – 20:e December, 2019

 

Memorandum

Three Gates Memorandum

Emissionsteaser

Three Gates Emissionsteaser

Anmälningssedel

Anmälningssedel UF_Three Gates

FS MARKETS Presentation Dec 9:e, Stockholm

Youtube Link

Intervju med Three Gates VD Don Geyer

Youtube Link

 

Investor Relations

 

Välkommen till Three Gates AB:s investerarsidor. Bolagets mentor är G&W Fondkommission
This section is only available in Swedish, please contact ir@threegates.se with questions and inquiries.

 

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Don Geyer and Håkan Mattsson
ir@threegates.se
tel: +46705547333

 

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till
info@threegates.se

 

 

 

Styrelse & VD

Viktor Modigh

Viktor Modigh

Styrelseordförande – Född 1980

Antal aktier: 123 843

Viktor Modigh är en svensk investerare och affärsman med en formell bakgrund inom juridik. Hans erfarenhet innefattar affärsutveckling samt den kommersiella och juridiska sidan inom ett antal industrier. Han har omfattande internationell erfarenhet och har tidigare haft ledande roller för Tethys Oil i Oman och Förenade Arabemiraten. Han var tidigare jurist på den norska advokatbyrån Simonsen Vogt Wiig. Viktor är styrelseledamot I Minotaurus Energi AS, ett privat norskt investmentbolag och har varit styrelseledamot i ett antal bolag inom olika industrier.

 

Martin Ekdal

Martin Ekdal

Styrelseledamot – Född 1978

Antal aktier:144 873

Martin är en entreprenör med stort kontaktnät inom spelindustrin och innehar en gedigen kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring, och försäljning. Grundare av mjukvarubolaget Donya Labs AB 2006, och innehade där olika positioner såsom VD och försäljningschef fram tills att bolaget köptes av Microsoft (MSFT) 2017.

Filosofie Magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot Affärsekonomi och affärsrätt.

Ägare av Martin Ekdal Invest.

 

 

Joakim Dahl

Joakim Dahl

Styrelseledamot – Född 1970

Antal aktier privat & bolag: 27 785 (Intelligento AB)

Joakim Dahl har lång industriell erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling inom flera sektorer, med mångårig erfarenhet inom kommunikation, IT, online och spel. Under de senaste åtta åren har han arbetat i riskkapital i ledande positioner och som styrelseledamot i flera företag. Han arbetar för närvarande med privata investeringar samt som rådgivare. Joakim är styrelseledamot i Aha World AB och är också aktiv som honorärkonsul.

 

Matthew Wilson

Matthew Wilson

Styrelseledamot

Antal aktier: 79 675

Matthew Wilson är ursprungligen från Kanada men bor sedan länge i Helsingfors med sin familj. Han är sedan ungefär ett år tillbaka grundare och vd för investmentbolaget Wild Sloths OY, som investerar i spelrelaterade bolag.  Innan han startade Wild Sloths arbetade Matthew under 9 år på den ledande finska spelstudion Rovio, där han hade en nyckelroll i bolagets kommersiella framgång och var en av de större aktieägarna tillsammans med sin fru. Hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development.  Matthew har en gedigen kompetens och erfarenhet av monetarisering av mobilspel och kommersialisering av immateriella rättigheter. Dessutom har han ett omfattande nätverk i spelbranschen.

 

Sean Kauppinen

Sean Kauppinen

Styrelseledamot – Född 1973

Antal aktier: 10 000

Sean Kauppinen är grundare och verkställande direktör för the International Digital Entertainment Agency. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling och strategisk kommunikation inom den digitala underhållningsindustrin. Hans förmåga att föra bolag samman och erbjuda strategisk rådgivning har lett till tillväxt för industrijättar så väl som start-ups. Han har släppt mer än 570 titlar på alla större spelplattformar. Kauppinen var tidigare Head of International Product PR för Sony Online Entertainment och PR-chef på Ubisoft, och har varit rådgivare åt en mängd framgångsrika spelstudios.

 

Don Geyer

Don Geyer

Verkställande direktör – Född 1966

Antal aktier: 116 714

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer. Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med partner så som Steam, BitComposer, PlayScape, Hill Marketing, GamersGate, GreenMan Gaming, Digital UFO, Simplygon, Code Red-I and Svenska Spel. Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

 

Ledningsgrupp

Don Geyer

Don Geyer

Verkställande direktör – Född 1966

Se ovan.
Marcus Gezelius

Marcus Gezelius

CTO – Född 1976

Antal aktier: 68 800

Marcus Gezelius har mer än 15 års erfarenhet som teknisk artist och programmerare med cg-animation och spelprojekt. Han var medproducent och lead 3D-artist på den prisbelönta kortfilmen Schack (2006). Han startade och ledde motion capture-studion i Visby för svenska Interactive Institute och Zero Game Studio. Medgrundare av Motionworx, där han arbetat med flera projekt inklusive AAA-produktioner som Sacred II Fallen Angel av Ascaron Entertainment GmbH. Marcus var en av grundarna till Three Gates.

 

Håkan Mattsson

Håkan Mattsson

Studio-chef – Född 1983

Antal aktier: 89 715

Håkan Mattsson har varit producent, chef samt i styrelsen för en mängd projekt under de senaste tio åren. Dessa inkluderar kommersiella PC-produkter och mobila produkter så väl som 3D-visualiserings- och simuleringsprojekt i Nanjing, Kina. Han har även varit föreläsare vid Uppsala universitet i mer än åtta år, där han har hanterat hundratals studentspelprojekt. Håkan har en examen i spelprogrammering från Uppsala universitet samt en expertexamen i mobilutveckling från den kinesiska provinsen Jiangsu.

 

Finansiell rapportering

Bolagsstyrning

Three Gates AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsordning
Bolagets senast antagna bolagsordning kan laddas hem här.

 

Revisor

Stefan Bengtsson, auktoriserad revisor, BDO.

Listning

Three Gates aktier handlas sedan den 16 September 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE MTF och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 28 December  2018 hade bolaget circa 1000 aktieägare.

Bolagsbeskrivning

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019 2020-02-20
Delårsrapport januari – mars 2020 (Q1 2020) 2020-05-21
Årsstämma 2020 2020 juni månad
Delårsrapport januari – juni 2020 (Q2 2020) 2020-08-20
Delårsrapport januari – september 2020 (Q3 2020) 2020-11-19

Ägarstruktur

De största ägarna i Bolaget per 2020-02-10 och enligt senast kända förhållanden framgår av nedanstående uppställning

Aktieägare  Antal aktier Andel (%)

Formue Nord Marnedsneutral A/S

3 977 298 21,91 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 129 390 6,22 %
Martin Ekdal (Privat och genom bolag) 894 065 4,92 %
Minotaurus Energi AS 774 572 4,27 %
Adexsi Holdings 730 000 4,02 %
Günther & Wikberg Holding AB 696 000 3,83 %
Don Geyer 516 714 2,85 %
Rolf Lundström 450 000 2,48 %
Evert Gezelius (Privat och genom bolag) 376 082 2,07 %
LRG Invest AB 297 296 1,64 %
Håkan Mattsson 289 715 1,60 %
Sven Ardström 277 228 1,53 %
Melki Bargares 234 284 1,29 %
Tiveden AS (Viktor Modigh) 223 843 1,23 %
Övriga cirka 1200 aktieägare 7 289 075 40,15 %
Summa 18 155 562 100 %

 

Bolagsordning för Three Gates AB

§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Three Gates AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun. Bolagsstämma ska hållas i Visby
eller i Stockholm.

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och marknadsföring av programvara samt medieproduktion inom it-teknologi med inriktning mot underhållning och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier eller andelar i bolag med liknande verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

§9. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och revisor
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december

Kontakt

1 + 11 =