Investor Relations

 

Välkommen till Three Gates AB:s investerarsidor. Bolagets mentor är G&W Fondkommission
This section is only available in Swedish, please contact ir@threegates.se with questions and inquiries.

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Don Geyer and Håkan Mattsson
ir@threegates.se
tel: +46705547333

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till
info@threegates.se

 

 

 

Styrelse & VD

Viktor Modigh

Viktor Modigh

Styrelseordförande – Född 1980

Antal aktier: 835 960

Viktor Modigh är en svensk investerare och affärsman med en formell bakgrund inom juridik. Hans erfarenhet innefattar affärsutveckling samt den kommersiella och juridiska sidan inom ett antal industrier. Han har omfattande internationell erfarenhet och har tidigare haft ledande roller för Tethys Oil i Oman och Förenade Arabemiraten. Han var tidigare jurist på den norska advokatbyrån Simonsen Vogt Wiig. Viktor är styrelseledamot I Minotaurus Energi AS, ett privat norskt investmentbolag och har varit styrelseledamot i ett antal bolag inom olika industrier.

 

Martin Ekdal

Martin Ekdal

Styrelseledamot – Född 1978

Antal aktier: 2 024 158

Martin är en entreprenör med stort kontaktnät inom spelindustrin och innehar en gedigen kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring, och försäljning. Grundare av mjukvarubolaget Donya Labs AB 2006, och innehade där olika positioner såsom VD och försäljningschef fram tills att bolaget köptes av Microsoft (MSFT) 2017.

Filosofie Magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot Affärsekonomi och affärsrätt.

Ägare av Martin Ekdal Invest.

 

 

Matthew Wilson

Matthew Wilson

Styrelseledamot - Född 1983

Antal aktier: 512 341

Matthew Wilson är ursprungligen från Kanada men bor sedan länge i Helsingfors med sin familj. Han är sedan ungefär ett år tillbaka grundare och vd för investmentbolaget Wild Sloths OY, som investerar i spelrelaterade bolag.  Innan han startade Wild Sloths arbetade Matthew under 9 år på den ledande finska spelstudion Rovio, där han hade en nyckelroll i bolagets kommersiella framgång och var en av de större aktieägarna tillsammans med sin fru. Hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development.  Matthew har en gedigen kompetens och erfarenhet av monetarisering av mobilspel och kommersialisering av immateriella rättigheter. Dessutom har han ett omfattande nätverk i spelbranschen.

 

Harald Riegler

Harald Riegler

Styrelseledamot - Född 1974

Antal aktier privat & bolag: – 873 332

Harald är en entreprenör och konsult inom spelindustrin, som bor i Wien, Österrike. Han är uppvuxen i Österrike med svensk mor och talar svenska. Harald var grundare och VD för Österrikes största spelstudio Sproing Interactive Media i över 15 år. Idag är Harald VD för sitt konsultföretag Gamedev Consult, där han hjälper bolag i spelbranschen med företagsstrategi, finansiering och organisations- och produktutveckling. Dessutom är han delägare och styrelseledamot i Purple Lamp Studios och Neopica, samt partner i den nystartade tyska affärsplattformen för spelindustrin Gamesindustry.network. Harald arbetar som Chief Product Officer för Tivola på konsultbasis.

Don Geyer

Don Geyer

Verkställande direktör – Född 1966

Antal aktier: 581 321

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer. Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med partner så som Steam, BitComposer, PlayScape, Hill Marketing, GamersGate, GreenMan Gaming, Digital UFO, Simplygon, Code Red-I and Svenska Spel. Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

 

Ledningsgrupp

Don Geyer

Don Geyer

Verkställande direktör – Född 1966

Se ovan.

Håkan Mattsson

Håkan Mattsson

Studio-chef – Född 1983

Antal aktier: 359 715

Håkan Mattsson har varit producent, chef samt i styrelsen för en mängd projekt under de senaste tio åren. Dessa inkluderar kommersiella PC-produkter och mobila produkter så väl som 3D-visualiserings- och simuleringsprojekt i Nanjing, Kina. Han har även varit föreläsare vid Uppsala universitet i mer än åtta år, där han har hanterat hundratals studentspelprojekt. Håkan har en examen i spelprogrammering från Uppsala universitet samt en expertexamen i mobilutveckling från den kinesiska provinsen Jiangsu.

 

Finansiell rapportering

Bolagsstyrning

Three Gates AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsordning
Bolagets senast antagna bolagsordning kan laddas hem här.

 

Revisor

Anton Spinnars och Per-Olov Strand​, auktoriserad revisor,  Finnhammars Revisionsbyrå.

 Marcus Jönsson Vallas, revisorssuppleant ,  Finnhammars Revisionsbyrå.

Listning

Three Gates aktier handlas sedan den 16 September 2016 på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet GATE SME och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 30 September 2020 hade bolaget circa 1400 aktieägare.

Bolagsbeskrivning

Bolagsstämma

Date TBD June 2021

 

 

 

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – mars 2021 (Q1 2021) 2021-02-26
Årsstämma 2021 2021-06
Delårsrapport januari – juni 2021 (Q2 2021) 2021-08-19
Delårsrapport januari – september 2021 (Q3 2021) 2021-11-18

Ägarstruktur

Bolaget har cirka 2 500 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2021-02-17 och enligt senast kända
förhållanden framgår av nedanstående uppställning.

Aktieägare  Antal aktier Andel (%)
Avanza Bank AB 5 905 231 9,27%
Swedbank AB 5 268 421 8,27 %
Minotaurus Energi AS 4 224 661 6,63%
Nordnet Bank AB 4 059 625 6,37%
Svenska Handelsbanken AB 2 721 492 4,27%
Martin Ekdal (privat & via bolag) 2 024 158 3,17%
Babak Sodmand 2 018 622 3,17%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 572 707 2,47%
Pareto Securities AS 1 534 317 2,41%
Nordea Bank ABP 1 157 454 1,82%
Rafal Daniel Grochowski 913 226 1,43%
Harald Riegler 873 332 1,37 %
Tiveden AS (Viktor Modigh) 835 960 1,31%
Övriga cirka 2 500 aktieägare 30 621 854 48,05%
Summa: 63 731 060 100%

 

Bolagsordning för Three Gates AB

 

 §1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Three Gates AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun. Bolagsstämma ska hållas i Visby eller i Stockholm.

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och marknadsföring av programvara samt medieproduktion inom it-teknologi med inriktning mot underhållning och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier eller andelar i bolag med liknande verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag. 

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

§9. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och
  koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.